Sosyal Uygunluk Politikamız

POLİTİKA VE TAAHHÜTLER

Üretimin ve yönetimin her aşamasında "Önce İnsan" prensibi ile hareket ederiz.


Kanunlara Uyum

Tüm Sosyal Uygunluk Denetimleri yerel kanunlara dayanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de çalışma yapan firmalar denetlenirken bu kanunlar referans olarak alınır. Yalçın Makina Yönetimi olarak çalışmalarımızı gerçekleştirirken yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyarız ve daima uyacağımızı taahhüt ederiz. Her birim kendi ile ilgili kanun ve diğer yükümlülükleri takip ederek diğer birimleri bilgilendirir.


Yükümlülüklere Uyum

Müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını ve gönüllü olarak uyguladığımız ILO, ISO 26000, SA8000, Amfori BSCI gibi temelde aynı amacı güden Sosyal Uygunluk İlkelerini sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi taahhüt ederiz. Bu bağlamda İşletmemizde Çalışan Ve İnsan Haklarına Uygunluk Politikası hazırlanmıştır.


Zorla Çalıştırma

Zorla veya zorunlu çalıştırma; herhangi bir kişinin baskı, şiddet, ceza tehdidi altında ve gönüllü olmadığı bir biçimde mecbur edildiği tüm iş veya hizmetleri ifade eder. Yalçın Makina; borca karşılık iş gücü, köle iş gücü veya her türlü insan ticareti de dahil olmak üzere zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklar.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları, 4857 sayılı iş kanunu ve tedarikçisi olduğumuz uluslararası markaların sosyal uygunluk kurallarında belirtilen ‘Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi ve Gönüllü Fazla Mesai’ politikasına uymayı kabul ve taahhüt eder. Amacımız; tüm çalışanlarımız için insana yaraşır bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Şirketimizin herhangi bir çalışanı, yöneticisi, müşterisi, misafiri, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılabilecek zorla çalıştırma eylemleri kabul edilemez. Yasada belirtilen çalışma saatleri (mesai/fazla mesai) dışında çalıştırma yapılamaz. Fazla mesai çalışmalarında çalışanın rızası olmadan çalıştırma yapılamaz. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

Şirketimiz; çocuk, genç işçilik ve zorla çalıştırmaya müsaade etmez, tedarikçilerinde olmasına müsamaha göstermez. Tedarikçilerimizde çalışacak genç işçi veya stajyerler yerel kanunun gerektirdiği şekilde kayıt altına alınmalıdırlar. Bu politikanın ilke ve standartlarına aykırı uygulamalar ile karşılaşıldığında tedarikçi ile iş ilişkisi kesilir.


Çocuk İş Gücü

“Çocuk işçiliği” çoğu kez çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler olarak tanımlanır. 4857 İş Kanunu’nun 71. maddesi uyarınca, 15 yaşını doldurmamış (16 yaşından gün almamış) çocukların çalıştırılması yasaktır.YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.’da 15 yaşını doldurmamış çocuk işçi yasal olarak çalıştırılmaz. İşletmemiz ekonomik anlamda çocuk işçi istismarını reddeder ve çocuk emeğini önlemek için her türlü tedbirin alınması için çalışır. Bu tedbirlerin başında işe başvuru esnasında başvuran kişiden alınan kimlik belgeleri incelenerek yaşları belirlenmektedir.

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.’da 18 yaşın altındaki işçilere (genç işçiler-stajyerler), gece vardiyaları ve fazla mesai dahil olmak üzere sağlıklarını veya güvenliklerini tehlikeye atması muhtemel işler yaptırılmaz. İş yerimizin çocuk iş gücüne ilişkin çalışma şekli hem İş Kanunu, hem İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hem de diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur. Stajyer öğrencilerin kanunlara uygun şekilde tutulmakta ve takip edilmektedir. Eğitim ortaklarının titiz durum tespiti ve öğrenci haklarının yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak korunması yoluyla öğrenci işçilerin uygun şekilde yönetilmesini sağlanmaktadır. Tüm öğrenci işçilere uygun destek ve eğitim sağlanmaktadır. Öğrenci işçiler, stajyerler ve çıraklar için ücret, yasada mevcut olan ücret oranı uygulanmaktadır.


Ayrımcılık

İş yerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Çalışan istihdamı yetenek ve yetkinlik esaslıdır, şahısların inançları ya da karakterleriyle ilişkilendirilmez. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahip olan Yalçın Makina’da istihdam oluşturulurken kişilerin ırkına, cinsiyetine, dinine, özrüne bakmadan ve ayrımcılık gözetmeden seçim yapılır. Yönetim olarak kuruluşumuzu ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, dil, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş, göçmen çalışan veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıyız. İş yerimiz için personel seçiminde dikkat edilen hususlar açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari niteliklerdir.  İşyerimizde dini ibadetler için makul düzenlemeler sağlanmaktadır.


Çalışma Saatleri ve Ücretler

Çalışma saatlerinin ve ücretlerin belirlenmesinde yürürlükteki kanuni yükümlülüklere ve endüstriyel standartlara uyulur; yapılan fazla mesailerde gönüllülük esasına uygun hareket edilir.

Çalışma saatleri, yürürlükte olan iş kanununca belirlenen maksimum süreyi aşmamaktadır. Fazla mesai dahil olmak üzere haftada 60 saatti geçmemektedir. İşçilere yedi günde bir en az bir gün izin verilir. Kanunlarda stajyerler ve genç çalışanlar (16-18 yaş arası çalışanlar) için bu süre günlük 8, haftalık 40 saat ile sınırlandırılmıştır. Hamile kadınlar, işyerine raporla hamileliklerini belgeledikten sonra günde 7.5 saat çalışabilirler. Hamile ve genç çalışanların fazla mesai yapmaları kanunen yasaktır.

Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabaları destekleriz.


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş., güvenli ve sağlıklı bir iş yeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını amaçlayarak tüm çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği için uygulanması gereken yasal gereklilikleri yerine getirir, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri alır, çalışanlarına yeterli donanıma sahip çalışma ortamını sunar ve temel ihtiyaçla rını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sağlar. Güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleribir iş ortamını oluşturmanın yanında bunun sürekliliğini sağlayacak kontrol mekanizmalarını uygular.

İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri ile risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsenerek, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamak ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsenerek faaliyetler sürdürülür.


Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Tüm paydaşlarla ilişkilerde Sosyal Sorumluluk Standardının felsefesine ve ruhuna uygun hareket edilir. Bu doğrultuda başta İş Kanunu olmak üzere ilgili bütün yasalara ve mevzuata riayet edilir. Tüm davranış ve faaliyetlerimizde iyi niyet kurallarına uyulur, bir diğer ifade ile etik kuralları her zaman ve durumda kayıtsız şartsız göz önünde bulundurulur.

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş., paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve bildirim kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda iş yeri ile ilgili ve etki alanı içindeki iş yeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.


Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. içerisinde yasadışı yollardan yabancı uyruklu işçi çalıştırılmaz. Yasal yollarla yabancı uyruklu işçi çalışması halinde; işe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişte ve/veya gerekli durumlarda orijinal evraklar kendisinden alınamaz. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. Şirket tarafından yabancı işçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.


Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamaz.


İşe Alma ve Düzenli İstihdam

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

Firmamızda mümkün olan her durumda, yapılan iş, ulusal yasalar ve uygulamalar tarafından tanınan istihdam ilişkisi temelinde çalışma yapılır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile işe uygun pozisyonlarda istihdam edilir.


Disiplin, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen ve hazırlanan İş Yeri Disiplin Talimatlarında yer alan disiplin kuralları uygulanır. Fiziksel istismar, fiziksel istismar tehdidi, cinsel veya psikolojik veya başka türlü taciz ve sözlü istismar, kanuna aykırı disiplin uygulaması yasaktır. Firmamızda çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranılarak çalışılmaktadır. Çalışanın disipline edilmesi için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulanamayız.


Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. olarak çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politika ve standartlar benimser, çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirilerek çalışmalarımızı yürütürüz. Faaliyetlerimizden etkilenen çevremizin ve tüm tarafların maruz kalabilecekleri riskleri minimize ederek can, mal ve çevre emniyetini tesis etmeye çalışır; yasal şartları karşılamak ve geliştirmek, bu konudaki bilinç düzeyini yükseltmek ve sosyal sorumluluk anlayışımızın müşterilerimiz dâhil olmak üzere toplumda anlaşılmasını sağlamayı önceliklerimiz arasında tutarız


Gümrük Mevzuatına Uygunluk

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürünlerin yasa dışı sevkiyatını önleyecek tedbirler alırız.


Örgütlenme, Sendikalaşma ve Toplu Çalışma Hakkı

Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme, sendikalaşma ve toplu çalışma hakkına saygı göstermeyi; örgütlenme, sendikalaşma ve toplu çalışma hakkını kullanan çalışanlar üzerinde baskı kurmamayı ve ayrımcılık yapmamayı taahhüt ederiz.


Etik İlkelere Uymak ve Rüşvetin Önlenmesi

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. olarak tabi olduğumuz tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtları şeffaf ve güncel tutmayı taahhüt ederiz. Şirketimizde yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha gösterilmez. Çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya rüşvet sayılabilecek nitelikte hediye alıp vermemeyi, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. olarak etik kurallar çerçevesinde korumayı taahhüt ederiz.


Tedarikçilerle İlişkiler ve Tedarikçinin Kontrolü

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. olarak çalıştığımız tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını onlara iletmeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak düzeltmeyi taahhüt ederiz.


Dilek, Öneri ve Şikâyetler

Her çalışanın dilek, öneri ve şikayetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

İhsan ÇAKIR

 YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI