Sorumlu Satın Alma Politikamız

Çalışma Anlayışımız

Yalçın Makina Kalıp ve Plastik San. Tic. A.Ş. olarak çalıştığımız tüm müşteri ve tedarikçilerimiz ile karşılıklı fayda yaratan ilişkiler kurmak temel amaçlarımızdan biridir. Bu amaç doğrultusunda çalışma biçimlerimizi şekillendiren bazı önemli politikalar ve değerler de benimsemekteyiz.

Kurduğumuz tüm iş ilişkilerinde benimsediğimiz bu prensip ve değerlere uygun hareket etmekteyiz. Bu çabamıza karşılık, iş ortaklarımız olan müşterilerimizden ve tedarikçilerimizden de bu prensip ve değerlere uygun hareket etmelerini talep etmekteyiz. Ayrıca iş ortaklarımızın çalıştıkları diğer müşterilerinin ve tedarikçilerinin de çalışmaları sırasında bu politikalar ve değerlere uymalarına dair özen göstermeleri konusunu talep etmelerini bekliyoruz.

Kurulan bu iş ortaklığı zinciri sonucunda hiçbir kurumun ve kişinin hukuki ve ahlaki olarak zarar görmemesi temennimizdir.


Tedarikçilerle İş Yapma Şeklimiz

Hukuksal Uygunluk

Tedarikçilerimiz mevcut sözleşme ilişkisi kapsamında yürürlükte olan mevzuatlara (kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması, yolsuzlukla mücadele, rekabet, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, fikri ve mülkiyet hakları vb.) ve oluşturulan sözleşme düzenlemeleri kapsamına uymak zorundadır.

Tedarikçiler, çalışma saatleri ve izin hakları konusunda bulundukları ülkede yürürlükte bulunan iş mevzuatlarına uygun hareket etmelidir ve tedarikçi çalışanlarına ödenen ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, iş yaptıkları ülkenin yürürlükteki iş

mevzuatlarına uygun olmalıdır.


Çalışanlar

Tedarikçiler, etnik ve kültürel farklılıklara saygı duyar, kabul eder, farklılıkların korunması ve geliştirilmesi için önlemler alır ve çalışanları için fırsat eşitliğinin var olduğu, karşılıklı güven içinde, ayırımcılığa maruz kalmadan, insan haklarına saygılı çalışma ortamları yaratılmasını taahhüt eder.

Tedarikçiler, çalışanlarını sadece yeterlilik ve yeteneklerini kriter alarak işe alır ve gelişimleri için gereken emeği verir. Tedarikçilerde yürürlükteki iş mevzuatlarına aykırı olarak hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştırılmaz, insan ticareti, zorla ve zorunlu çalıştırmaya asla tolerans gösterilmez.

Tedarikçiler, çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve emniyeti için gerekli tedbirleri alır.

Tedarikçi çalışanlarının işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.

Tedarikçiler, çalışanlarının sendikalaşma hakkına ve sendika üyesi olma kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterir.


İnsan Hakları

Tedarikçiler, iş faaliyetleri ile etki ettikleri toplulukların insan haklarını, insan onurunu ve mahremiyetini korur ve saygı duyar.

Ayrıca, tüm ticari faaliyetlerinin şiddete veya istismara başvurulmadan yürütülmesini sağlayacağını ve insan hakları ihlalleri ile ilgili herhangi bir suça ortak olmaktan kaçınacağını ve buna izin vermeyeceğini temin eder.

Tedarikçilerin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve bulundukları ülkenin uluslararası sözleşmelerinin gerekliliklerine uygun hareket etmeleri beklenir.


İş Ortakları

Tüm iş ortakları ile karşılıklı fayda yaratan ilişkiler kurmak Yalçın Makine’nin prensibidir. Yalçın Makine, iş ilişkilerinde tüm iş ortaklarının kendi değerleri ile uyumlu olmasını bekler ve tedarikçilerinden de birlikte çalıştıkları iş ortakları ile buna uygun profesyonel anlayışı benimsemelerini bekler.

Çatışma mineralleri olarak değerlendirilen kalay, tantal, tungsten, altın metalleri içeren bileşenleri sağlayan tedarikçiler “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri İçin OECD Uyum Rehberi” doğrultusunda:

• Metalleri yalnızca çatışmayla ilgili olmayan kaynaklardan temin ettiklerinden emin olmalı,

• Uygun tedariki sağlamak için bu gerekliliği tedarik zincirine kadar iletmeli,

• Yalçın Makine Çatışma Mineralleri Politikasına uyum sağlamalı.


Çevre Yönetmeliklerine Uyum ve Korunma

Yalçın Makina, çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkındadır ve tedarikçilerinden ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uygun, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda çevre performanslarını arttırmaları amacıyla çevre yönetim sistemlerini kurmalarını, sürekli iyileştirmeyi ve çevrenin korunmasını taahhüt etmelerini bekler. Yalçın Makine tedarikçilerinden sürdürülebilirlik yaklaşımının öncelikli kılınması ve iklim krizi ile mücadele ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterirken, Yalçın Makine Çevre Politikası’nı referans almalarını ve bu taahhüde ortak olmalarını bekler.

Bu taahhüdün bir parçası olarak tüm Yalçın Makina tedarikçileri, sınırlama olmadan şunları yapmalıdır:

• Doğal kaynakların tüm süreçlerde verimli kullanımını sağlamalı,

• Döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda süreçlerini yönetmeli,

• Yaşam döngüsü boyunca tüm süreçlerinde çevresel etkilerin ve risklerinin kaynağında önlenmesini sağlamalı,

• Yatırımlarında ve makine-ekipman seçimlerinde düşük karbonlu ekonomiye geçiş ilkelerini göz önünde bulundurmalı,

• Ürün, üretim, nakliye, depolama ve diğer tüm operasyonlarında atık ve atık su oluşumu, sera gazı emisyonu, kimyasal kullanımı ve diğer tüm çevresel etkilerini yeniden kullanım, geri dönüşüm veya ikame etme işlemlerini kullanarak azaltmalı,

• Atıklarını kaynağında türlerine göre ayrı sınıflandırarak ayrı şekilde toplanmasını, ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde geri kazanımını sağlamalı,

• Tüm faaliyetlerinde çevre yasal mevzuatların uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamalı,

• Faaliyetlerini gerçekleştirirken, çevre izin, ruhsat ve tüm belgelerini güncel tutmalı ve yasal düzenlemelere uygunluğunu takip etmeli,

• Çevre için tehdit oluşturan kimyasalları belirlemeli ve kimyasalların güvenli işlenmesi, etiketlenmesi, taşınması, depolanması, kullanılması, yeniden kullanılması, geri kazanım veya bertarafını sağlamak için uygun şekilde yönetmeli,

• Geri dönüşüm ve bertaraf hakkında bilgiler içeren etiketlemeler dahil, belirli maddelerin yasaklanması veya sınırlandırılmasıyla ilgili geçerli tüm yasalara, yönetmeliklere ve müşteri gerekliliklerine bağlı kalmalı,

• Ürünleri oluşturan malzemelerde, parçalarda, komponentlerde kullanılabilen zararlı kimyasalların yasaklanması veya sınırlandırılmasıyla ilgili tüm geçerli yasalara, yönetmeliklere, müşteri gerekliliklerine ve Yalçın Makine prosedürlerine bağlı kalmalı,


Bilgilerin Korunması

Kamuya açık olmayan veya Yalçın Makine tarafından kamuya açık hale getirilmeyen teknik, operasyonel veya finansal bilgiler ile birlikte bunlarla sınırlı kalmayan her türlü bilgi gizli sayılmaktadır.

Gizli bilgiler, Yalçın Makine politikaları ve iş yaptığı ülkelerin kanunları ile koruma altındadır.

Tedarikçiler, gizliliği korumayı hedefleyen tüm politikalara ödün vermeksizin uyar ve gizli bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmaz.

Tedarikçiler, iş ile ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasal mevzuat gerekliliklerine tam uyum içinde oluşturmalı, kaydetmeli ve saklamalıdır.

Aynı zamanda tedarikçiler çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin kişisel bilgilerini şirket süreçlerini ve aktivitelerini geliştirmek için mevzuatın izin verdiği ölçüde işler. Bu kişisel verileri, veri sahiplerinin rızası olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmaz.


Fikri ve Sınai Haklar

Yalçın Makina, tedarikçilere lisans, patent, endüstriyel tasarım veya telif hakkı vermemektedir.

Tedarikçi kaynaklı oluşan, fikri ve sınai hak ihlalleri nedeniyle zarara uğrayan tarafların (Yalçın Makina, diğer tedarikçiler ve tüketiciler) tüm maliyetlerini, kayıplarını ve ek masraflarını, cezalar da dahil olmak üzere ilgili tedarikçiler ödemek zorundadır.


İş Sağlığı ve Güvenliği

Yalçın Makina'nın tedarikçilerinden İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili beklentileri aşağıdaki gibidir;

• Yalçın Makina beklentilerine ve yasal düzenlemelere uymaları,

• Organizasyon kurmaları, sorumluları belirlemeleri ve bunları çalışanları ile paylaşmaları,

• İş sağlığı ile ilgili Risklerin belirlenmesine yönelik kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamaları gerekli tedbirleri alarak olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeleri,

• Çalışmalara yönelik kaynak, araç gereç ve ekipmanları sağlamaları, periyodik bakım ve kontrolünü, gerekli ölçüm, test ve analizleri yaptırmaları,

• Mevzuata uygun şekilde çalışanların eğitim ve bilgilendirmeleri ile İSG bilincini arttırmaları,

• Çalışanların görüş ve önerilerini almaları ve katılımını desteklemeleri,

• Acil durumlara hazırlık ve müdahale çalışmalarını sürekli gerçekleştirmeleri,

• İSG tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeleri, denetlemeleri ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamalarıdır.

Yalçın Makina tedarikçilerine yapılan denetimlerde, tedarikçilerinin bu Politika’daki kurallara uyumu sorgulanır, uygunsuzluklar için düzeltici önleyici faaliyet açılarak iyileştirilmesi beklenir ve takip denetimleriyle de yapılan iyileştirmeler kontrol edilir.

Yalçın Makina geçerli yasal mevzuata aykırı veya bu kurallarla çelişen şekilde davranan herhangi bir tedarikçisinin çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya ilgili tedarikçi ile sözleşmesini feshedebilir. Yalçın Makine, tedarikçi çalışanlarının bu Politika’ya uyumsuzlukları rapor etmelerini teşvik eder ve rapor etmelerini bekler. Bu Politika’ya aykırı şüpheli davranış veya bu Politika’daki kuralların ihlali hakkında bildirimde bulunmak için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir.

Yalçın Makina, tüm bildirimleri gizlilik içinde ele almayı ve bildirim sahiplerini korumayı taahhüt eder.

Yalçın Makina, tedarikçinin bu Politika’ya aykırı şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanabilecek hiçbir misillemeye tolerans göstermeyecektir.

Tedarikçiler, Yalçın Makine tarafından bu Politika’nın revize edilmesi halinde revize Politika’yı kabul etmeyi ve Yalçın Makina’nın Global İş Etiği İlkeleri ve ilgili Politikalarını benimseyerek burada belirtilen ilkelere uymayı taahhüt eder


Çatışma Mineralleri

Elektronik, ev aletleri ve diğer ürünlerin üretiminde kullanılan kalay, tantal, tungsten ve altın Çatışma Mineralleri olup, çatışma bölgesi olarak geçen Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve komşu ülkelerinde çıkarılmaktadır. Bu minerallerin çıkarılması sırasında silahlı gruplar arasında maddi çıkar amaçlı çatışmalar yaşanması sebebiyle bu metallerin kullanılması durumunda kaynaklarının çatışmayla ilgili olmadığından emin olunmalıdır.

Yalçın Makina olarak, çatışmanın finansmanına katkıda bulunan her türlü eylemden kaçınmayı ve ilgili Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına veya uygulanabilir olduğunda bu kararları uygulayan yerel yasalara uymayı ve tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın da aynı hususlara uymalarını desteklemeyi taahhüt ediyoruz.


Rekabet Hukuku

Yalçın Makina olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken adil rekabeti teşvik ederek rekabet hukukunun gelişmesini destekliyoruz. Bu   kapsamda, adil bir çalışma ortamı yaratmak ve devam ettirmek için rekabet mevzuatına uygun davranmayı taahhüt ediyoruz.

Çalışmakta olduğumuz veya çalışmak için tercih edeceğimiz iş ortaklarımızın da rekabet mevzuatına uygun davranmalarını beklemekteyiz. Aksi takdirde, Rekabet Hukuku’nun ihlali hem şirketler hem de çalışanlar aleyhine son derece ağır yaptırımların uygulanmasına sebepolabilir.

Hem kendimiz hem de tedarikçilerimizkendi yasal çıkarlarımızı kendi aleyhlerimize yönelikkorurken, rekabet otoriteleri ile tam bir iş birliği içinde davranırız.


Ekonomik Yaptırımlar

Devletler ve Uluslararası Kuruluşlar, Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Regülasyonları gereğince belirli mal ve hizmetlerin, teknik verilerin, bilgilerin, malzemelerin ve teknolojilerin transferini veya tedarikini sınırlayabilir. Ekonomik yaptırımlar veya tam ya da kısmi ambargolar, politik, askeri veya sosyal nedenlerle belirli ülkelere, kuruluşlara, kişilere, uygulanabilir.

Şirketimiz ticari faaliyetlerini, yürürlükteki tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun olarak yürütme ve ticari faaliyetlerinde en yüksek etik standartları sağlama ve sürdürme kararlılığındadır.

Aynı zamanda iş ortaklarımızın da ekonomik yaptırımlar konusunda tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun şekilde ticaret yapmaları gerekmektedir. Tedarikçiler, bu kısıtlamalar ihlal edildiği takdirdeidari para cezaları, ihracat lisans iptalleri ve  potansiyel  olarak  hapis  cezalarına  karar  verilmesi  gibi  son  derece  ciddi  sonuçlar olabileceğinin bilincindeolmalıdır.


Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele

Yalçın Makina olarak rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda son derece hassas olmakla birlikte, her zaman rüşvet ve yolsuzluğun karşısındayız. Rüşvet teklif edilmesi, ima edilmesi, alınması veya verilmesi asla kabul edilemez. Rüşvet olarak algılanması mümkün olabilecek hediyeler de verilemez ve kabul edilemez. Yolsuzluğun, zimmete geçirmenin, kolaylaştırıcı her türlü ödemenin ya da rüşvetin türü veya gerçekleştirilme şekli ne olursa olsun, firma olarak iş yapış şeklimizde yeri yoktur. Finansal sistemlerimizde hiçbir gizli,  kayıt dışı hesap ve malvarlığı bulunmamaktadır.

İş ortaklarımız da iş ya da finansal gelir sağlamak amacıyla rüşvet alıp vermek gibi uygunsuz davranışlarda bulunmamalı, çalışanları rüşvet olarak algılanması mümkün olabilecek hediye ya da ödeme teklif etmemeli, vermemeli ya da kabul etmemelidir.

İş ortaklarımızın tüm muhasebe kayıtları ve destekleyici dokümanları tam ve net olarak ilgili harcamaları yansıtmamalı; finansal sistemlerinde hiçbir gizli,  kayıt dışı hesap ve malvarlığı bulunmamalıdır.


Hediyeler ve Ağırlamalar

Yalçın Makina ticari ilişkilerini geliştirmek, ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. Amacını aşan ağırlama aktivitelerinden uzak durur, temsil ve ağırlamanın, temel ve önemli bir kararı alma süreci öncesinde olmamasına özen gösteririz.

Yasalara   uyumsuzluk   teşkil   edecek,   ticari   gelenek   ve   promosyon niteliğindeki   malzemeler    dışında   herhangi   bir    hediyeyi   kabul   etmeyiz ve vermeyiz.

İş ortaklarımızın hediye ve ağırlama konularında firmamızın duyarlılığına saygı duymalarını; kendilerinden de aynı hassasiyette davranmalarını bekleriz.


Çıkar Çatışmalarının Yönetilmesi

Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen veya etkileyebilecek, parayla ölçülebilir olan veya olmayan her türlü menfaati ve onlarla ilgili herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Yalçın Makinaçalışanları şahsi çıkarlarının, çalıştığımız iş ortaklarımızınçıkarları ile  çatışmasına neden olacak durumlardan kaçınmalıdır.

İhsan ÇAKIR

 YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI