İş Etiği Politikamız

Yalçın Makina Kalıp ve Plastik San. Tic. A.Ş. bünyesinde istihdam edilen tüm çalışanlar etik davranış kurallarına uymakla yükümlüdür. Etik davranış kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gereken önemi vermelerinin sağlanması ve etik davranış kurallarına uyulması konusunda gereken çabanın gösterilmesi Yalçın Makina Kalıp ve Plastik San. Tic. A.Ş.’de görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

Yalçın Makina Kalıp ve Plastik San. Tic. A.Ş.’nin benimsediği değerler ve ilkelerine ilişkin oluşturduğu etik kurallar; iş sürecinde en uygun davranış biçimini belirlemek konusunda yol gösterici olacaktır.

Yalçın Makina Kalıp ve Plastik San. Tic. A.Ş. çalışanları, kendilerinin ve iş arkadaşlarının davranışlarının etik kurallara uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. İş etiğine uygun olmadığı gözlemlenen karar ve davranışların Etik Kurulu’na bildirilmesi her Yalçın Makina Kalıp ve Plastik San. Tic. A.Ş. çalışanının ortak sorumluluğudur.

İş Etik Kurallarına uygun olmayan her davranış yakından incelenecek ve iş etik kurallarını ihlal edenler çeşitli disiplin cezalarıyla cezalandırılacaklardır. Etik Kurul üyeleri ile ilgili gelebilecek uygunsuzluk bildirimleri diğer kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

Etik Kurulu,YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. etik kurallarının ihlal edildiğine dair şikayetleri ve bildirimleri soruşturmak ve çözüme ulaştırmak ile sorumludur.

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışan Etik Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşur.

İrfan ELMAS - Genel Müdür

Sefa ÇAKIR - Genel Müdür Yrd.

İhsan ÇAKIR - YALÇIN MAKİNA KALIP PLASTİK SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YALÇIN MAKİNA KALIP PLASTİK SANAYİ A.Ş.  İŞ ETİĞİ KURALLARI


DÜRÜSTLÜK

Tüm iş süreçlerimizde ve gerek çalışanlarımızla gerekse paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı öncelikli değerlerimizdir.

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz.


GİZLİLİK

Üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve/veya paydaşları için rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgiler, ticari sırlar, personel özlük haklarına ait bilgiler ve “gizlilik sözleşmesi”

kapsamındaki konular “gizli bilgi” olarak tanımlanır.

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. çalışanlarına ve paydaşlarına ait gizli bilgilerin korunmasına özen gösterir. Çalışanlarımız herhangi bir ticari menfaat sağlamak amacıyla gizli bilgileri dışarı sızdıramaz.


RÜŞVET / HEDİYE KABULÜ/KARA PARA AKLAMA

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. ilişkide bulunduğu şirketlere ya da şahıslara hediye amacının ötesine geçebilecek (karşı tarafın objektif karar vermesini etkileyecek/maddi değeri yüksek), tarafları zor durumda bırakacak hediyeler vermez, bu gibi hediyeleri kabul etmez.

Rüşvet ve/veya komisyon alınması, verilmesi veya önerilmesi hiçbir koşul altında kabul edilemez. Bütün işler şeffaf şekilde yürütülür ve hiçbir kara para aklama eylemine katılım olamaz.

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. çalışanları kendi menfaatleri için, tarafsızlıklarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye, indirim, komisyon, yardım, ağırlama talep edemez ve kendilerine yapılan bu teklifleri kabul edemezler.


SORUMLULUKLAR

Yasal Sorumluluklarımız

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. sürdürdüğü tüm faaliyetlerinde yasalara uygun hareket eder. Her türlü kamu kurum ve kuruluşuna, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat olmaksızın eşit mesafede yer alır. Mali ve ticari kayıtlarda doğruluk ve yasalara uygunluk esastır.


Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılayacak şekilde, müşteri odaklı çalışma sistemi benimsenir.

Ürün ve hizmetlerin kalitesini müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek, taleplerini zamanında ve doğru olarak karşılamak öncelikli hedefimizdir.

Müşterilerimizle olan ilişkilerimizde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak önemlidir. YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. müşteri bilgilerini hassasiyetle korur.


Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

En değerli varlığımızın insan kaynağımız olduğu bilinciyle çalışanlarımıza temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak en önemli görevlerimizden biridir.

Kişilerin cinsiyetine, rengine, ırkına, milliyetine, etnik kökenine, sağlık durumuna, engelliliğine, dinine ve diğer inançlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmayız. Ücretlendirme, ödüllendirme ve terfide performans ve verimlilik kriterlerini esas alarak adil davranırız. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izleriz.

İş sağlığı ve güvenliği için gereken her türlü teçhizatı temin eder ve prosedürleri yerine getiririz.

 Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği açısından olası tehlikeleri tespit etmek, değerlendirmek,bundan kaçınmak ve zamanında müdahale etmek için sistemler oluştururuz.

Çalışanlarımızın onuruna ve kişisel haklarına saygı duyarız. Çalışanlarımızla ilgili özel bilgileri hukuki zorunluluk haricinde onların izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmayız.

İşe alma ve istihdamla ilgili tüm kararlarda kadın ya da erkek tüm çalışanlarımızı yetenekleri ve işe uygunluklarına göre değerlendiririz.

Kadın çalışanlarımız hamilelik ve doğum nedeniyle işten çıkarılmaz. Hamilelik nedeniyle ayrıldığı işine tekrar aynı pozisyonda dönmesini sağlarız. Hamilelik süresince ve doğum sonrasında çalışma şartları, izinler ve molalar yasaların öngördüğü şekilde, özel olarak düzenlenir.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gereken çabayı gösteririz. Çalışanlarımızın eğitilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlarız.

İş ve işçi haklarıyla ilgili kanunlara riayet ederiz. Yasalara aykırı her tür işçi çalıştırma uygulamasının engellenmesini destekleriz. 15 yaşın altında olanları çalıştırmayız. Zorla çalıştırma ve borç karşılığı çalıştırmayı hiçbir şekilde kabul etmeyiz.

Ücretler, ulusal yasaların öngördüğü asgari düzeyde ya da üzerinde belirlenir ve zamanında, düzenli ve eksiksiz olarak ödenir.

Olağanüstü durumlar haricinde, düzenli olarak haftalık çalışma saati 45 saat ve fazla mesai maksimum günde 2 saattir.

Toplamda çalışma yılı süresince (fazla mesailer de dahil olmak üzere ) 270 saatten fazla çalışılmaz.

Çalışanlarımız her yedi günlük dönemde en az bir gün izin hakkına sahiptir. Fazla mesai çalışanlarımızın gönüllülük esasına bağlıdır.

Tacize sebep olacak hiçbir davranışa müsaade etmeyiz.

Çalışanlarımız tarafsızlık ve şirkete bağlılıklarını olumsuz etkileyebilecek olan çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır.

Çalışanlar, kişisel çıkarlarının, iş ile ilgili yargılarını uygunsuz şekilde etkileyeceği ya da etkiliyor görünebileceği durumlardan kaçınmalıdır. Bu duruma çıkar çatışması denir. Kişisel çıkarların iş ile ilgili yargıları etkilediği algısı bile itibarımıza ve işlerimize zarar verir.

Kişisel çıkarlar, iş ile ilgili yargıları etkilediğinde ya da etkiliyor göründüğünde itibarımız ve işimiz zarar görebilir. Böyle bir durumda mutlaka üst yönetime bildirim yapılmalıdır.

Çalışanlarımızın sendika ya da dernek kurma ve bu sendika ve derneklere katılma ya da katılmama ve toplu sözleşme hakkına saygı duyarız.

Çalışanlarımızın misilleme korkusu duymadan, şikayetlerini şikayet ve disiplin prosedürü kapsamında etik kurula özgürce ifade etmelerine ve endişelerinin etik kurul tarafından uygun şekilde ve zamanında çözümlenmesine olanak tanırız.


Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Tedarikçilerimizin sunduğu mal ve hizmetler, şirketimizin ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesini doğrudan etkiler. Bu kapsamda tedarikçilerimizin kabul edilen kalite ve standartlarda çalışan şirketler olmasına özen gösteririz.

Tedarikçi seçim sürecinde adil ve tarafsız davranır, misillemeye karşı endişelerini bildirecekleri yollar sunarız.

Yasaları ihlal eden, iş etiğine uygun hareket etmeyen tedarikçilerle çalışmayız.

Tedarikçilerimize saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gereken çabayı gösteririz. Tedarikçilerimizin gizli bilgilerini özenle koruruz.


Topluma Karşı Sorumluluklarımız

Ülke ekonomisine güç katmayı hedefleriz. Topluma karşı olan sorumluluklarımızı “sürdürülebilirlik” prensipleri çerçevesinde planlayarak yürütürüz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine hassasiyetle destek veririz.

Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınırız ve bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki çabaları destekleriz.

Toprak gaspına karşı toleransımız olmayıp, bireylerin-toplumların mülkiyet ve toprak haklarına saygı gösteririz.

Demokrasinin, insan sağlığının, insan haklarının ve çevrenin korunmasına önem veririz.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder, daha iyi bir toplum ve daha temiz bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunuruz.

Çalışanlarımız için çevre konusunda eğitimler düzenleyerek çevre bilincini kazandırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuruz. Çevreye yönelik sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyet ve oluşuma destek vererek çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı oluruz.

Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır, israfını engelleriz. Üretim faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkları ve her türlü kirliliği kontrol altında tutar, bu konuda belirlenmiş standartlara ve mevzuata uygun hareket ederiz. Atık materyallerimiz için uygun işleme tesisleri bularak yerel geri dönüşümcülerle birlikte çalışırız.


Çalışanların

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.'ye Karşı Sorumlulukları

Çalışanlarımız şirket imajını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmalı, çalışmalarını uymak zorunda oldukları etik kurallar çerçevesinde sürdürmelidir. Şirketimizin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlarımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir.

Çalışanlarımızın birbirleriyle olan iletişimlerinde karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde ve uyum içerisinde işbirliğini sürdürmelerini ve ekip çalışmasını benimsemelerini bekleriz.

Çalışanlarımız şirketin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan kaçınmalıdır.

Üretimde, zamanı etkin ve verimli kullanmak esastır. Şirket menfaatleri her zaman gözetilmelidir. Şirketin sağladığı imkanlar çalışanların özel işleri için kullanılamaz.

Çalışanlarımız şirket, müşterilerimiz ya da tedarikçilerimiz hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri vebaşkaları lehine kullanamaz. İşin gereği olarak öğrenilen gizli bilgileri şirket dışına sızdıramazlar.

Çalışanlarımız tedarikçilerimizle olan ilişkilerini yürütürken, menfaat ilişkisi bulunduğuna dair izlenimlerin oluşmasına imkan vermeyecek şekilde davranmalıdır. Objektif karar vermelerini olumsuz etkileyecek hediyeleri kabul etmelerine izin verilmez.

Her türlü şikayet ve geri bildirim şikayet ve disiplin yönetmeliğince geri bildirim yapılır.


Tedarikçilerin

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.’ye Karşı Sorumlulukları

Yasalara uygun ve dürüst bir şekilde işleri yürütmelidir.

Saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için gereken çabayı gösterir.

Tedarikçilerimiz gizli bilgileri özenle korumalı ve güvence altına almalıdır.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılayacak şekilde, müşteri odaklı çalışma sistemi benimsemelidir

Ürün ve hizmetlerinin kalitesini gereksinimlerimiz doğrultusunda sürekli iyileştirmek, taleplerimizi zamanında ve doğru olarak karşılamalıdır.

Her türlü şikayet, öneri ve geri bildirimlerinizi aşağıdaki mail adresi üzerinden veya telefon numarası aracılığı ile yapabilirsiniz.

Mail adresimiz: :yalcin@yalcinmakina.com.tr

Telefon numaramız:+90(282) 686 31 02

İhsan ÇAKIR

 YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI