Çalışan Ve İnsan Haklarına Uygunluk Politikamız

Hukuka Uygunluk

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş., iş ortaklarıile mevcut sözleşme ilişkisi kapsamında yürürlükte olan mevzuatlara (kişisel  verilerinin  işlenmesi  ve  korunması,  yolsuzlukla  mücadele,  rekabet,  çevre,  iş sağlığı ve güvenliği, fikri ve mülkiyet hakları vb.) ve oluşturulan sözleşme düzenlemeleri kapsamına uyarak çalışmaktadır.

Firmamız, çalışma saatleri ve izin hakları konusunda ülkemizde yürürlükte bulunan  iş  mevzuatlarına  uygun  hareket  etmektedirve çalışanlarımıza  ödenen ücret,   fazla   mesai   ve   ücrete   bağlı   haklar, ülkemizin   yürürlükteki   iş mevzuatlarına uygun şekilde uygulanmaktadır.

İş ortaklarımızın da bulundukları ülkelerde yürürlükte olan iş mevzuatlarına uygun çalışmaları, firmamızın politikasına ters düşecek davranışlarda bulunmamaları gerekmektedir.


Çalışan Hakları

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. olarak, etik ilkeleri gereğince çalışanlarımızın etnik ve kültürel farklılıklarınasaygı duyar,bu farklılıklarıkabul eder, farklılıkların korunması ve geliştirilmesi için önlemler alırız. Hiçbir çalışanın dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep ayırımcılığına maruz kalmadan dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde çalışacağını taahhüt ederiz.

Çalışanlarımız için her türlü fırsat eşitliğinin var olduğu, karşılıklı güven içinde, insan haklarına saygılı çalışma ortamları yaratılmasıiçin gereken önlemlerin alınmasını sağlarız. Yöneticiler her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphelenilen durumlarda yetkili birimlere bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Personel, bu konuda şikâyeti olması halinde durumu yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynaklarına iletebilmektedir.

Çalışanlarımızı  sadece  yeterlilik  ve  yeteneklerini  kriter  alarak  işe  alırız. Kadın - erkek eşitliği temelinde istihdam etmekte olduğumuz kadın çalışanlar ile kadınların iş gücüne katılımını destekleriz. Tüm çalışanların gelişimleri için gerekeneğitimleri kendilerine sağlarız.

Firmamızda yürürlükteki iş mevzuatlarına aykırı olarak hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştırılması mümkün değildir. Çocuk işçi, insan ticareti, zorla ve zorunlu çalıştırmaya asla tolerans gösterilmez.

İSG prosdürlerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın  sağlığı,  güvenliği  ve  emniyeti  için  gerekli  tedbirleri  alırız. Çalışanlarımızın işyerinde  veya  iş  sebebiyle  bulundukları  herhangi  bir  yerde, fiziksel,   cinsel,   psikolojik   ve/veya   duygusal   taciz   yoluyla   herhangi   bir   şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.

Firmamız çalışanlarının sendikalaşma  hakkına  ve  sendika  üyesi  olma  kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı göstermektedir.


İnsan Hakları

İnsan haklarına saygı, Yalçın Makina’nın temel bir değeridir. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla olan ilişkilerimizde insan haklarına uygun davranmayı ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmeyi görevlerimizden biri olarak görüyoruz.

Yalçın Makina olarak, iş faaliyetlerimiz ile etki ettiğimiz toplulukların insan haklarını, insan onurunu ve mahremiyetini korur ve saygı duyarız. İnsan Hakları politikası uyarınca, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetler ve çocuk işçi çalıştırdığı, insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyette bulunmamaktayız.

Ayrıca,  tüm ticari faaliyetlerimizin şiddete veya istismara  başvurulmadan  yürütülmesini sağlayacağımızı  ve  insan  hakları  ihlalleri  ile  ilgili  herhangi  bir  suça  ortak  olmaktan kaçınacağımızı ve buna izin vermeyeceğimizi temin ederiz.

İş ortaklarımızın da firmamız gibi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü  (ILO)  Çalışma Yaşamında  Temel  İlkeler  ve  Haklar  Bildirgesi  ve  bulundukları ülkenin uluslararası sözleşmelerinin gerekliliklerine uygun hareket etmeleri beklemekteyiz.

İhsan ÇAKIR

 YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI