İş Ortakları İle Çalışma Hukuku Ve Ahlakı Politikamız

Çalışma Anlayışımız

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.. olarak çalıştığımız tüm müşteri ve  tedarikçilerimiz ile karşılıklı fayda yaratan ilişkiler kurmak temel amaçlarımızdan biridir. Bu amaç doğrultusunda çalışma biçimlerimizi şekillendiren bazı önemli politikalar ve değerler de benimsemekteyiz.

Kurduğumuz tüm iş  ilişkilerinde  benimsediğimiz bu prensip ve değerlere uygun hareket etmekteyiz. Bu çabamıza karşılık, iş ortaklarımız olan müşterilerimizden ve tedarikçilerimizden de bu prensip ve değerlere uygun hareket etmelerini talep etmekteyiz. Ayrıca iş ortaklarımızın çalıştıkları diğer müşterilerinin ve tedarikçilerinin de çalışmaları sırasında bu politikalar ve değerlere uymalarına dair özen göstermeleri konusunu talep etmelerini bekliyoruz.

Kurulan bu iş ortaklığı zinciri sonucunda hiçbir kurumun ve kişinin hukuki ve ahlaki olarak zarar görmemesi temennimizdir.


Çatışma Mineralleri

Elektronik, ev aletleri ve diğer ürünlerin üretiminde kullanılan kalay, tantal, tungsten ve altın Çatışma Mineralleri olup, çatışma bölgesi olarak geçen Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve komşu ülkelerinde çıkarılmaktadır. Bu minerallerin çıkarılması sırasında silahlı gruplar arasında maddi çıkar amaçlı çatışmalar yaşanması sebebiyle bu metallerin kullanılması durumunda kaynaklarının çatışmayla ilgili olmadığından emin olunmalıdır.

Yalçın Makina olarak, çatışmanın finansmanına katkıda bulunan her türlü eylemden kaçınmayı ve ilgili Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına veya uygulanabilir olduğunda bu kararları uygulayan yerel yasalara uymayı ve tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın da aynı hususlara uymalarını desteklemeyi taahhüt ediyoruz.


Rekabet Hukuku

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.  olarak   faaliyetlerimizi   gerçekleştirirken   adil   rekabeti   teşvik   ederek   rekabet hukukunun   gelişmesini   destekliyoruz.   Bu   kapsamda, adil bir çalışma ortamı yaratmak ve devam ettirmek için rekabet mevzuatına uygun davranmayı taahhüt ediyoruz.

Çalışmakta olduğumuz veya çalışmak için tercih edeceğimiz iş ortaklarımızın da rekabet mevzuatına uygun davranmalarını beklemekteyiz. Aksi takdirde, Rekabet Hukuku’nun ihlali hem şirketler hem de çalışanlar aleyhine son derece ağır yaptırımların uygulanmasına sebepolabilir.

Hem kendimiz hem de tedarikçilerimizkendi yasal çıkarlarımızı kendi aleyhlerimize yönelikkorurken, rekabet otoriteleri ile tam bir iş birliği içinde davranırız.


Ekonomik Yaptırımlar

Devletler ve Uluslararası Kuruluşlar, Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Regülasyonları gereğince belirli mal ve hizmetlerin, teknik verilerin, bilgilerin, malzemelerin ve teknolojilerin transferini veya tedarikini sınırlayabilir. Ekonomik yaptırımlar veya tam ya da kısmi ambargolar, politik, askeri veya sosyal nedenlerle belirli ülkelere, kuruluşlara, kişilere, uygulanabilir.

Şirketimiz ticari faaliyetlerini, yürürlükteki tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun olarak yürütme ve ticari faaliyetlerinde en yüksek etik standartları sağlama ve sürdürme kararlılığındadır.

Aynı zamanda iş ortaklarımızın da ekonomik yaptırımlar konusunda tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun şekilde ticaret yapmaları gerekmektedir. Tedarikçiler, bu kısıtlamalar ihlal edildiği takdirdeidari para cezaları, ihracat lisans iptalleri ve  potansiyel  olarak  hapis  cezalarına  karar  verilmesi  gibi  son  derece  ciddi  sonuçlar olabileceğinin bilincindeolmalıdır.


Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele


YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. olarak rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda son derece hassas olmakla birlikte, her zaman rüşvet ve yolsuzluğun karşısındayız. Rüşvet teklif edilmesi, ima edilmesi, alınması veya verilmesi asla kabul edilemez. Rüşvet olarak algılanması mümkün olabilecek hediyeler de verilemez ve kabul edilemez. Yolsuzluğun, zimmete geçirmenin, kolaylaştırıcı her türlü ödemenin ya da rüşvetin türü veya gerçekleştirilme şekli ne olursa olsun, firma olarak iş yapış şeklimizde yeri yoktur. Finansal  sistemlerimizde  hiçbir  gizli,  kayıt  dışı hesap ve malvarlığı bulunmamaktadır.

İş ortaklarımız da iş ya da finansal gelir sağlamak amacıyla rüşvet alıp vermek gibi uygunsuz davranışlarda bulunmamalı, çalışanları rüşvet olarak algılanması mümkün olabilecek hediye ya da ödeme teklif etmemeli, vermemeli ya da kabul etmemelidir.

İş ortaklarımızın tüm muhasebe kayıtları ve destekleyici dokümanları tam ve net olarak ilgili harcamaları  yansıtmamalı; finansal  sistemlerinde  hiçbir  gizli,  kayıt  dışı hesap ve malvarlığı bulunmamalıdır.


Hediyeler ve Ağırlamalar

YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. ticari ilişkilerini geliştirmek, ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. Amacını aşan ağırlama aktivitelerinden uzak durur, temsil ve ağırlamanın, temel ve önemli bir kararı alma süreci öncesinde olmamasına özen gösteririz.

Yasalara   uyumsuzluk   teşkil   edecek,   ticari   gelenek   ve   promosyon niteliğindeki   malzemeler    dışında   herhangi   bir    hediyeyi   kabul   etmeyiz ve vermeyiz.

İş ortaklarımızın hediye ve ağırlama konularında firmamızın duyarlılığına saygı duymalarını; kendilerinden de aynı hassasiyette davranmalarını bekleriz.


Çıkar Çatışmalarının Yönetilmesi

Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen veya etkileyebilecek, parayla ölçülebilir olan veya olmayan her türlü menfaati ve onlarla ilgili herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Yalçın Makinaçalışanları  şahsi  çıkarlarının,  çalıştığımız iş ortaklarımızınçıkarları  ile  çatışmasına neden olacak durumlardan kaçınmalıdır.

İhsan ÇAKIR

 YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI