İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Yalçın Makina Kalıp Ve Plastik San. Tic. A.Ş. tüm birim, alan ve faaliyetlerinde insanı korumayı öncelikli tutmakta, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, oluşabilecek kayıplar en aza indirmeyi, sürekli iyileşme anlayışı içinde temel amaç olarak benimsemektedir.

Tüm yapılandırma içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına herkes için eşit derecede uyum sayesinde çalışanların sağlıklı olmalarını teşvik etmekte, yaralanma ve hastalanmalar önlenmektedir.

Yalçın Makina Kalıp Ve Plastik San. Tic. A.Ş., "Hem çalışan hem üretim güvenliğinde önlemek, ödemekten daha ucuzdur" bilinciyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili proaktif/ önleyici yaklaşımla sistemli ve uygulanabilir seviyeyi yükseltme amacıyla;

•    Güvenli çalışmayı Yalçın Makinanın öncelikli koşulu olarak tutmayı,

•    Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almayı,

•    Toplum ve çevreye sayılı olarak faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uyum sağlamaya,

•    Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için tasarım aşamasından başlayarak sevkiyata kadar riskler belirlenip sırayla elimine edilecek üretimin her aşamasında iyileşmeyi,

•    İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve diğer faaliyetlerle teorik olarak verilen bilginin, pratikte uygulandığının kontrolü sonucu performans raporlar hazırlamayı,

•    Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapmayı,

•    Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, müteahhit ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim uygulamaları aracılığı ile kişisel farkındalıklarını arttırmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı,

•    İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ulusal ve uluslararası çapta tüm güncel bilgiler ve kamu duyarlılıklarına karşı tüm kademedeki yöneticilerimiz vasıtasıyla uygulama sürecine davet etmeyi,

•    Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı sürdürmeyi,

•    İletişim ve müdahale etkinliğini arttırmak amacıyla bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yaparak adet ve acil durumlar için etkin olabilecek yapılanma içinde olmayı ana politika olarak belirlemiştir.

Yalçın Makina Kalıp Ve Plastik San. Tic. A.Ş. bünyesindeki yöneticiler, çalışanların emniyetli ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek, gerekli kaynaklar sağlamak, çalışma koşullarını gözlemlemek ve iyileştirmekten, tespit edilen emniyetsiz koşulların giderilmesinden, tüm çalışanlar ise İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının esaslarını ve iş sağlığı güvenliği konusunda yasal yükümlülüklerini uygulamaktan ve sürekli iyileşme içinde olmaktan sorumludur.

İhsan ÇAKIR

 YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI